Do tình trạng clone đột phá cày bạc tràn lan nên Tu Chân Giới TruyenCv điều chỉnh lại bạc nhận được khi đột phá như sau:


Đột phá các tiểu cảnh giới từ Phàm Nhân -> Luyện Khí Tầng 9, Trúc Cơ...