Bài này nếu đọc cùng với bài nhạc Kiếp sau nguyện làm một đóa senhttps://youtu.be/UdnOwFis5DY thì cũng có chút cảm xúc:n112: nhưng dòng phía trên có gì đó sai sai nhỉ . Tiếu Vô Thương đầu trọc có tóc...