Web hợp tác với chủ topic này http://forum.truyencv.com/showthread.php?t=4793 thu mua acc gmail MỚI sll

Lưu ý phải là acc gmail mới tạo, không dùng acc gmail cũ các bạn đang dùng. Tạo xong các bạn...