9n vực ; thần vực .... máp 1

tà vực......máp 2

trung vực +đông tây nam bắc máp 3+ thú vực+hải vực

cấp độ thì cho mẹ huyền khí luôn đi . còn cai năng lương thì linh khí

còn cấp độ thì cú...