Qua nay vụ này sốt xình xịch ở trên chatbox, ta tổng kết lại thế này cho ai muốn biết================================


Làm sao tu luyện?
- Có thể tăng kinh nghiệm tiến độ tu luyện...