Trong thời gian bị khóa => tui login thì nó chỉ bảo bị khóa thôi . hết . Sau khi hết khóa login vô thì nó không có bảo gì hết => chỉ tui xem với