THeo đệ thấy điểm tài nguyên nên xếp theo phẩm cấp đồ. Còn linh dược để mặc định điểm tài nguyên cũng được