Ta cần xin 1 truyện giống truyện này: http://truyencv.com/ma-canh-chu-te/