Lão Đại cho đệ hỏi là mấy cái kỳ ngộ là ở vòng quay may mắn hay sao vậy???