Hiện nay web đã hoàn thiện hệ thống Bang Phái với các chức năng: Nghị Sự Điện, Bảo Khố Phòng, Chấp Sự Đường, Thương Điếm


Dành cho ai chưa biết cách vào 1 bang:
- Bước 1: vào đây...