Lão Đại cho đệ hỏi là Cảnh giới gì thì khi bị boss giết mới bị mất đồ ? với mất đồ trong hành trang hay đồ trong rương ?