Gốc của nó trong đạo đức kinh = hán việt: "Cố hữu vô tương sinh, nan dịch tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy"

Cho nên 'có' và 'không'...