Bây h có luật mới al anh em, mấy bộ tj hay hoàn thành sẽ bị xóa trên app ak