Link ảnh vd "http://i.imgur.com/qDOFXzH.png" là cái link mà mở ra chỉ có cái hình, không có gì khác.

Lấy = cách chuột phải lên ảnh chọn sao chép địa chỉ hình ảnh.