Truyện sáng tác thì cứ tự do đi, đừng gò bó với khoa học hay gì cả. Vì dù sao cơ bản truyện nó cũng đã phản khoa học rồi