các đạo hữu có bộ nào nói main là thần y nhưng k hám gái không, đọc mấy bộ main là thần y thì toàn dại gái vs hám gái