Đệ xem cái email của đệ lại là cái lỗi do lúc mới lập tài khoản viết nhầm nên có dấu "_" nên không tồn tại được : [email protected]. Đệ thử đổi email trên trang chủ thì cần xác nhận tin nhắn trong email cũ, đổi email trên diễn đàn thì không đổi được. Mong ca đổi cho đệ email mới giúp đệ thành [email protected] hoặc [email protected] hoặc [email protected]