Thể loại nam biến nữ + tu tiên + bách hợp
Tránh mấy loại nam biến nữ rồi yêu nam nhé