Trong giáo phái phuơng tây, hai người cùng phái bằng thế hệ
Gọi nhau là gì, và khác thế hệ nữa
Trong giáo phái, môn phái phuơng đông thì lại gọi là gì?

Cảm ơn ace nhiều nha!