Lính mới, xin đc vào bang bất kỳ cho dễ cày quốc...