Lính mới, xin đc vào bang bất kỳ để dễ cày quốc...