ai có thể cho hỏi boss 3 bao nhiêu công với nộ ,độc trung bình của boss mất bao nhiêu máu,bao nhiêu linh lực /lượt đánh và tư vấn dùm kim đan viên mãn đánh boss 3 bao nhiêu huyết khí là đủ /?