Ra nhanh và nhiều vào nào! Hết mất chuơng rồi! Làm hẳn 100c đi