Các man tìm giúp mình bộ truyện với. Main xuyên qua đến thiên long bát bộ biến thành trẻ sơ sinh, đc lý thanh la đem về nuôi. Main có thanh liên địa tâm hỏa, tu luyện đấu khí. Truyện này còn xuyên qua nhiều map khác. Ai biết tìm hộ mình với