Sau khi có một số cmt có nội dung mang tính bôi nhọ nước việt nam tại bộ truyện thì quyết định

Tạm dừng bộ truyện để kiểm duyệt nội dung cho đến khi có kết quả

trong thời gian này tác giả không thể đăng chương, ( có thể viết tồn cảo để sau có thể đăng lại )
Thời gian dự kiến xét duyệt trong vòng 2 ngày